Przewodnik Kajakowy

englishdeutschcastellano
Znajd rzek
Wpisz nazw
Wojew鏚ztwa
Rzeki
Szukaj
REGULAMIN SERWISU WWW.WYPRAWSIE.PL


 1. Wst瘼

 2. Definicje

 3. Warunki korzystania z Portalu

 4. Zakres odpowiedzialno軼i

 5. Nadz鏎 nad zamieszczaniem tre軼i

 6. Zamieszczanie Og這sze w Serwisie

 7. Postanowienia ko鎍owe

              a) Prywatno嗆 i poufno嗆

              b) Zmiany Regulaminu

              c) Prawo w豉軼iwe i spory

              d) Wa積o嗆


1. Wst瘼

Niniejszy Regulamin okre郵a zasady funkcjonowania oraz korzystanie z portalu internetowego funkcjonuj帷ego pod domen http://www.wyprawsie.pl/. Regulamin okre郵a prawa i obowi您ki U篡tkownik闚, a tak瞠 prawa, obowi您ki i zakres odpowiedzialno軼i Administratora Serwisu, jako podmiotu zarz康zaj帷ego i prowadz帷ego Portal.


Warunkiem korzystania z Serwisu jest dok豉dne zapoznanie si z tre軼i Regulaminu (wraz z za陰cznikami) i jego akceptacja przez U篡tkownika. W razie zmiany Regulaminu, U篡tkownik mo瞠 zaakceptowa zmian Regulaminu i korzysta z Serwisu na zasadach okre郵onych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzie Umow na zasadach okre郵onych w Regulaminie obowi您uj帷ym U篡tkownika. W przypadku, gdy U篡tkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w 篡cie we wskazanym terminie.

Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygl康 graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, pozosta豉 zawarto嗆, oprogramowanie oraz Baza Danych podlegaj ochronie prawnej.


2. Definicje


Terminy u篡te w Regulaminie oznaczaj:


SERWIS

Og鏊nopolski przewodnik kajakowy prowadzony pod domen www.wyprawsie.pl;


ADMINISTRATOR SERWISU

W豉軼icielem portalu www.wyprawsie.pl jest Findcanoe sp. z o.o. z siedzib w Warszawie na ul. Mokotowska 1/12p 00-640 Warszawa; NIP: 7010462622 ; email: hello@findcanoe.com


OGΜSZENIE

Informacja o Obiekcie, kt鏎y mo瞠 by przedmiotem sprzeda篡 us逝gi, zmieszczona w Serwisie, zgodnie z Regulaminem.


U玆TKOWNIK

Podmiot, kt鏎y spe軟ia warunki Regulaminu, oraz kt鏎y przeszed proces Rejestracji, w wyniku kt鏎ego utworzone zosta這 jego indywidualne Konto, tym samym uzyska on dost瘼 do us逝g 鈍iadczonych w ramach Serwisu, na zasadach okre郵onych w Regulaminie.


OBIEKT

Przedmiot og這szenia.


KONTO

Prowadzone przez wyprawsie.pl dla U篡tkownika pod unikaln nazw (login) konto, umo磧iwiaj帷e U篡tkownikowi logowanie si do serwisu oraz umieszczanie Obiekt闚 w Serwisie.


REJESTRACJA

Procedura zak豉dania Konta w Serwisie.


REGULAMIN

Niniejszy Regulamin wyprawsie.pl


3. Warunki Korzystania z portalu


3.1. U篡tkownikami mog by osoby fizyczne, kt鏎e uko鎍zy造 18 lat i posiadaj pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj帷e osobowo軼i prawnej, ale mog帷e we w豉snym imieniu nabywa prawa i zaci庵a zobowi您ania.


3.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wype軟i formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail kontaktowego, kt鏎y zostanie wykorzystany jako nazwa, pod kt鏎 osoba rejestruj帷a zamierza umieszcza Obiekty (login), has豉 oraz opcjonalnie numeru telefonu kontaktowego.


3.3. U篡tkownik mo瞠 usun望 swoje Konto w ka盥ym momencie.


3.4. Serwis mo瞠 uzale積i Rejestracj lub korzystanie z Serwisu przez U篡tkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 2 powy瞠j.


3.5. W wyniku prawid這wej Rejestracji Serwis tworzy dla U篡tkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. U篡tkownik uzyskuje dost瘼 do Konta po podaniu w Serwisie nazwy i has豉 (logowanie).


3.6. Konto zawiera dane U篡tkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. U篡tkownik mo瞠 posiada wi璚ej ni jedno Konto, jednak瞠 nie mo瞠 ich wykorzystywa do dokonywania jakichkolwiek czynno軼i stanowi帷ych naruszenie postanowie Regulaminu.


3.7. U篡tkownikowi nie wolno korzysta z Kont innych U篡tkownik闚 oraz udost瘼nia swojego Konta innym osobom. U篡tkownik powinien zachowa w tajemnicy has這 do Konta. Konta s niezbywalne.


3.8. Serwis zastrzega sobie mo磧iwo嗆 czasowego zablokowania Konta b康 dost瘼u do wybranych us逝g 鈍iadczonych przez wyprawisie.pl w przypadku stwierdzenia, 瞠 bezpiecze雟two Konta jest zagro穎ne. Serwis mo瞠 uzale積i dalsze korzystanie z Konta przez U篡tkownika od dokonania zmiany has豉 dost瘼owego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany has豉 U篡tkownik natychmiast odzyska dost瘼 do Konta.


3.9. Serwis nie bierze udzia逝 w transakcjach dokonywanych przez U篡tkownik闚 oraz nie pobiera 瘸dnych op豉t w przypadku znalezienia kontrahenta przez U篡tkownika.


3.10. Serwis dzia豉 jako po鈔ednik kojarz帷y strony transakcji.


3.11. Serwis nie ponosi odpowiedzialno軼i za tre嗆 oraz wiarygodno嗆 zamieszczanych w Serwisie Og這sze.


4. Zakres odpowiedzialno軼i


4.1. Akceptuj帷 niniejszy Regulamin, U篡tkownicy akceptuj fakt, 瞠 korzystanie z Serwisu odbywa si wy陰cznie na ich ryzyko. Wyprawsie.pl., jej pracownicy i przedstawiciele nie gwarantuj nieprzerwanego i bezb喚dnego u篡tkowania Serwisu. Wyprawsie.pl nie gwarantuje r闚nie wynik闚 mo磧iwych do uzyskania poprzez korzystanie z Serwisu przez U篡tkownik闚, oraz prawid這wo軼i i wiarygodno軼i tre軼i jakichkolwiek informacji o Og這szeniach oferowanych na stronie wyprawsie.pl


4.2. Ograniczenie odpowiedzialno軼i Administratora obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane zar闚no wadami w dzia豉niu Serwisu, jak i niedozwolonym zachowaniem innych U篡tkownik闚, w szczeg鏊no軼i zamieszczeniem w Serwisie tre軼i znies豉wiaj帷ych, obra幢iwych lub niezgodnych z prawem innych U篡tkownik闚.


4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialno軼i za 瘸dne szkody lub utracone korzy軼i mog帷e powsta z tytu逝 korzystania lub braku mo磧iwo軼i korzystania z Serwisu, w szczeg鏊no軼i za korzystanie przez U篡tkownik闚 z Serwisu w spos鏏 niezgodny z obowi您uj帷ymi przepisami prawa lub Regulaminem. Spod odpowiedzialno軼i Serwisu wy陰czone s r闚nie wszelkie, zamieszczane przez U篡tkownik闚 tre軼i, kt鏎e oka膨 si nieprawdziwe, niepe軟e, nie軼is貫, nieczytelne lub zamieszczone z op騧nieniem.


4.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania tre軼i uznanych przez Serwis za nieodpowiednie.


4.5. Administrator jest uprawniony do dokonywania przerw lub zak堯ce w udost瘼nianiu portalu wyprawsie.pl, je瞠li jest to spowodowane:


a) Konieczno軼i naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprz皻u albo zainstalowanego oprogramowania;


b) Przyczynami niezale積ymi od Administratora.


4.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialno軼i za utrat przez U篡tkownika lub wej軼ie w posiadanie przez niepowo豉ne osoby (niezale積ie od sposobu wej軼ia w posiadanie) has豉 i loginu(email).


4.7. Administrator zastrzega sobie prawo do udost瘼niania danych U篡tkownika je瞠li obowi您ek udost瘼nienia uprawnionym osobom wynika z obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.


4.8. Wy陰cznym 廝鏚貫m zobowi您a Administratora jest Regulamin oraz bezwzgl璠nie obowi您uj帷e przepisy prawa.


5. Nadz鏎 nad zamieszczeniem tre軼i


Administrator ma prawo do kontrolowania tre軼i umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez U篡tkownik闚 w Serwisie w celu sprawdzenia zgodno軼i zamieszczonych tre軼i z Regulaminem, umow, oraz przepisami prawa. Administrator ma prawo usuwa wszelkie materia造 i tre軼i zamieszczone przez U篡tkownik闚, kt鏎e wed逝g jego uznania s niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z przepisami prawa.


6. Zamieszczanie Og這sze w Serwisie.


6.1. Rejestracja w Serwisie jest bezp豉tna dla ka盥ego U篡tkownika.


6.2. Do publikacji Og這sze wymagana jest Rejestracja U篡tkownika w Serwisie.


6.3. Zamieszczanie Og這sze dost瘼ne jest poprzez opcj "Dodaj obiekt" i uprzedni Rejestracj w Serwisie.


6.4. U篡tkownicy posiadaj帷y Konto dodaj Obiekty po uprzednim zalogowaniu si do Serwisu.


6.5 Zamieszczanie og這sze sk豉da si z nast瘼uj帷ych krok闚:


a) wyb鏎 odpowiedniej kategorii, w kt鏎ej U篡tkownik chce umie軼i Og這szenie,

b) wyb鏎 wojew鏚ztwa,

c) wpisanie tre軼i Og這szenia,

d) podanie danych kontaktowych,

e) przepisanie kodu z obrazka,

f) wys豉nie prawid這wo wype軟ionego formularza.


7. Postanowienia ko鎍owe


a) Prywatno嗆 i poufno嗆


  1. 1. Podane przez U篡tkownik闚 dane osobowe s zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityk ochrony prywatno軼i, oraz wykorzystywane tylko i wy陰cznie do cel闚 realizacji umieszczania Og這sze w Serwisie.
  2. 2. Akceptacja Regulaminu stanowi wyra瞠nie zgody przez U篡tkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie opisanym w ust. 1 powy瞠j.
  3. 3. U篡tkownikom ujawniane mog by dane osobowe innych U篡tkownik闚 tylko w uzasadnionych przypadkach, za uprzedni zgod osoby, kt鏎ej dane dotycz.


b) Zmiany Regulaminu


  1. 1. Administrator mo瞠 zmieni Regulamin i uruchomi now wersj us逝g 鈍iadczonych przez wyprawsie.pl. Zmiana staje si skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, kt鏎y nie b璠zie kr鏒szy ni 7 dni od momentu udost瘼nienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  2. 2. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez U篡tkownika jest r闚noznaczny z brakiem mo磧iwo軼i umieszczenia Obiektu w Serwisie.


c) Prawo w豉軼iwe i spory


  1. 1. Prawem w豉軼iwym do rozstrzygania spor闚 pomi璠zy U篡tkownikiem, a Administratorem, kt鏎ego przedmiotem s us逝gi 鈍iadczone przez Serwis na warunkach okre郵onych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. 2. Wszelkie spory zwi您ane z us逝gami 鈍iadczonymi przez Serwis b璠 rozstrzygane przez w豉軼iwe dla Administratora polskie s康y powszechne.


d) Wa積o嗆


Je瞠li kt鏎ekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem s康u za niewa積e, pozosta貫 postanowienia pozostaj w mocy.
szlak kajakowy, kajaki mazury


  © wyprawsie.pl - szlak kajakowy, wypo篡czalnia kajak闚, sp造wy kajakowe cookies
kajaki mazury, wypo篡czalnia kajak闚
sp造w kajakowy, kajak